تسریع در ارسال مقالات
1399/11/22

پژوهشگران ارجمندی که تمایل دارند مقالات آنان در بخش ارایه شفاهی شرکت داده شود، در ثبت نام و ارسال مقاله به کنفرانس تسریع نموده و حداکثر تا 25 بهمن 1399 مقالات خود را ارسال نمایند.

شما را به ثبت نام و ارسال مقاله به  اولین کنفرانس ملی مديريت و صنعت گردشگری دعوت می نماییم.