اهدای لوح تقدیر سخنرانی 3
1401/06/02

به سخنرانان گرامی لوح تقدیر سخنرانی ویژه کنفرانس تقدیم می شود.