زمان برگزاری و تمدید مهلت ارسال مقالات
1401/06/14

تمدید شد
در پاسخ به درخواست های پژوهشگران و هماهنگی با دانشگاه تهران، زمان برگزاری کنفرانس به 23 شهریور تغییر یافت.