لینک برگزاری کنفرانس1012
1401/06/22

لینک برگزاری
https://www.skyroom.online/ch/am123456678/conf1012
نام کاربری  abc
زمان بگزاری: چهارشنبه 23 شهریور 1401
از ساعت 14 تا 20